ՀՈԳԵՒՈՐ ԾԱՂԿԱՍՏԱՆ

   ՆԱԽԱԲԱՆ

           Աստուծոյ խօսքը լսեցի ուրիշ եկեղեցուոյ մը մէջ: Տեսայ փոխուած կեանքեր, կրկին ծնած անձեր:

Երբ ուրիշ օր մը այդ եկեղեցուոյ քովէն կ'անցնէի, յանկարծ լսեցի ուժգին ձայն մը, որ ինծի ըսաւ.«Դո՛ւն մեղաւոր ես»:Իսկոյն զգացի եւ տեսայ ամբողջ էութեանս մէջ, իմ մեղաւոր եւ կորսուած վիճակս:Ասիկա Սուրբ Հոգուոյն ձայնն էր, որ զիս կ'արթնցնէր եւ կը զգուշացնէր:

            Չուշացայ մեր տան սենեակը մտնելու:Ծնրադիր, խոնարհութեամբ եւ աղաչանքով սկսայ աղօթել, ներում եւ ողորմութիւն խնդրել գործած մեղքերուս եւ յանցանքներուս համար:Արցունքներս ջուրի պէս կը թափէին աչքերէս:Խնդրեցի, որ զիս Իր Սուրբ արիւնով լուայ իմ մեղքերէս:Նաեւ ուզեցի Իրեն հետեւիլ:

            Յանկարծ գլխէս վար ներկայութիւն մը իջաւ եւ զիս ուրախութեամբ եւ խաղաղութեամբ ողողեց: Ոչ միայն այդ օրը, այլեւ մինչեւ այսօր այս խաղաղութիւնը եւ ուրախութիւնը ունիմ:

            -Ասիկա կրկին ծննդեանս փորձառութիւնը եղաւ:«Ով որ Քրիստոսի մէջ է, ան նոր ստեղծուած մըն է, հիները անցան, ամէն բան նոր եղաւ»:

            -Երկրորդ փորձառութիւնը. օր մը երբ Կող. Բ. Գլուխը  կը կարդայի, իմ  վրաս մեծ ազդեցութիւն գործեցին 9 եւ 10 համարները. «Անոր մէջ կը բնակի Աստուծութեան ամբողջ լիութիւնը մարմնապէս, եւ դուք ալ Անով լեցուած էք»: Քանի մը շաբաթ մնացի անոր ազդեցութեան տակ:

            -Այդ շրջանին եկեղեցիները որոշած էին շաբաթ օրերը ծոմապահութեամբ աղօթել արթնութեան համար:Ես ալ շաբաթ օր մը մասնակցեցայ այս աղօթաժողովին: Այդ ժողովին ներկայ էր երիտասարդ Մկրտիչը, որ թոթով էր:Առաջնորդ եղբօր ըսի, որ կանչէ այդ եղբայրը եւ աղօթէ անոր:Երբ աղօթքը աւարտեցաւ, վրաս առիւծի զօրութիւն եկաւ եւ ոտքի կանգնելով բարձրաձայն աղօթեցի, խնդրելով, որ Մկրտիչին բերնին կապերը քակուին:Փառք Աստուծոյ, Սուրբ Հոգին Քրիստոսով ազատեց զինք այդ կապերէն եւ լեզուն բացուեցաւ:

            -Տեսիլք մը. Սպիտակ ձեռք մը, ցուցամատը ինծի ուղելով ըսաւ, որ խօսիմ  նստարանին վրայ նստած երկու անձերուն:Պատասխանեցի, որ ես մանուկ եմ, խօսիլ չեմ գիտեր: Ասիկա երեք անգամ կրկնուեցաւ եւ ապա ձեռքը չքացաւ:

            Յանկարծ այդ տեսարանը փոխուեցաւ եւ Քրիստոս սպիտակ հագած դէմս կանգնեցաւ, երեսը երեսիս դրաւ, կուրծքը՝ կուրծքիս, փորը՝ փորիս, ապա շարունակելով, երբ վարի կողմը եկաւ ելեկտրական հոսանք մը ըրաւ եւ անհետացաւ :

            Այս յայտնութիւնով Քրիստոս Ինքզինք ինծի անցուց, եւ ես Քրիստոսով լեցուեցայ:

            -Շաբաթ մը ետք, յաջորդեց այլ տեսիլք մը. Քրիստոս օդին մէջ գեղեցիկ եւ պայծառ դէմքով, խոշոր աչքերով, սեւ մազերով, զիս եւ մեծ բազմութիւնը կը դիտէր:Աչքերը կրկին եւ կրկին դարձնելով ինծի:

            -Այլ յայտնութիւն մը՝ հայ ազգին համար.երբ եղբօրս հետ Արցախի մասին կը խօսէի, Քրիստոս Յիսուս Տէրը եկաւ, դիմացս կեցաւ եւ ըսաւ.«Հայ ազգը իմ ազգս է»:

            Ուրեմն, իբրեւ հայ ազգ, որքա՜ն պարտաւորութիւն, պատասխանատուութիւն եւ պարտականութիւն ունինք Քրիստոսը ճանչնալու, ապրելու, ցոլացնելու եւ փառաւորելու:

                                                                                                                       

                                                                                                            Յարութիւն Ե.  Տէր Պալեան

    

 

 

 

        ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՀՈԳԻԻՆ

 

Քրիստոսի խաչը Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին առանցքն է, կեդրոնը, ուրկէ կը բխի մարդկութեան փրկութեան, մեղքերու թողութեան, յաւիտենական կեանքին,երանութեան եւ այլ օրհնութիւններու աղբիւրը:

Քրիստոսի խաչին վրայ կատարուած քաւութիւնով է, որ մենք հաւատքով, մեղքերու թողութիւն եւ վստահութիւն կ'ունենանք, անպատմելի եւ փառաւորեալ խնդութեամբ կը լեցուինք, մեղքերու թողութիւնով յաւիտենական ապահովութիւն եւ հոգեկան խաղաղութիւն կը ստանանք, Աստուծոյ որդիներ, Աստուծոյ ժառանգ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ կը դառնանք:Աստուծոյ տունը, Աստուծոյ ընտանիքին մէկ անդամը Քրիստոսի մասնակից, հաղորդակից, գործակից եւ լծակից կը դառնանք:

Քրիստոսի խաչով է, որ մենք կը մեռնինք՝ աշխարհի, մեղքի, մարմնի եւ ես-ի:Քրիստոսի խաչով է, որ մենք յարութիւն կ'առնենք, եւ Քրիստոսի հետ Հօրը աջ կողմը կը նստինք, ամէն իշխանութեան, պետութեան եւ զօրութեան վրայ: Քրիստոսի խաչով է, որ մենք յաղթութիւն եւ զօրութիւն ունինք: Սբ. Հոգիով  է, որ մենք կը թագաւորենք Քրիստոսով:

Օրհնեալ է Աստուած եւ մեր Յիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ օրհնեց հոգեւոր բոլոր օրհնութիւններով՝ երկրաւորներուն մէջ Յիսուս Քրիստոսով:

. Մեզ ընտրեց, որպէսզի մենք սուրբ անարատ ըլլանք Իր առջեւ սիրով:

. Եւ առաջուընէ մեզ սահմանեց Իրեն որդեգիր ըլլալ Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով:

. Որու փրկութիւն ունինք մենք Իր արիւնին միջոցով, մեղքի թողութիւնը՝ Իր շնորհքի ճոխութեան չափովը:

. Որով մենք ալ ժառանգութիւն առինք...որպէսզի մենք Անոր փառքին գովասանքը ըլլանք:

. Որով նաեւ հաւատքով խոստացեալ Սուրբ Հոգւոյն շնորհքովը կնքուեցանք, որ մեր ժառանգ ըլլալու գրաւն է:

                                                                                                           

«Արթնցի՛ր, արթնցի՛ր, Քու զօրութիւնդ հագի՛ր, ո՜վ Սիոն, Քու փառաւոր հանդերձներդ հագի՛ր, ո՜վ Երուսաղէմ...Փոշին քեզմէ թօթափէ՛...Քու պարանոցիդ կապերը քակէ՛»:Ես.Ծբ.1-2

«Ուստի մենք ալ, որ այսքան վկաներու բազմութիւնը մեր բոլորտիքը ունինք, ամէն ծանօթութիւն մեր վրայէն մէկդի ձգենք, նաեւ՝ մեզ դիւրաւ պաշարող մեղքը, եւ համբերութեամբ վազենք մեր առջեւ դրուած ասպարէզի ընթացքը»: Եբր. Ժբ. 1

. Յաճախ հաւատացեալներ պէտք ունին զգաստութեան, արթնութեան, աւելիին ձգտելու, բարձրագոյն կեանքի տեսիլքի, հոգեւոր նոր հորիզոններու յայտնութեան:Պէտք ունինք յորդորներու, քաջալերանքի, մղիչ ուժի, խթանի:

. Պօղոս առաքեալ Փիլ. Գ. Գլխուն մէջ մրցանքի մասին կը խօսի.«Իմ Տիրոջս գերազանց գիտութեանը համար...որպէսզի Քրիստոսը շահիմ»:

. Նպատակը դիտելով՝ Քրիստոս Յիսուսով եղած Աստուծոյ վերին կոչումին մրցանքին կը վազեմ»: 14

. Հոգեւոր կեանքին մէջ բլուրներ կան, բարձունքներ: Պէտք է հաւատքով աղօթենք, աղօթքով, խոնարհութեամբ, նուիրումով Սուրբ Հոգիով ապրիլ ու ձգտիլ:

. Եթէ վերստին ծնած հաւատացեալները միայն երկինք մտնելով կը բաւականանան, ասիկա խղճալի վիճակ մըն է:

. Եթէ միայն երկինք մտնել ըլլար՝ Տէրը այսքան ճշմարտութիւններ, թուղթեր գրել պիտի չտար:

. Որիշ կրօններ կը ջանան միայն երկինք մտնել, եթէ կրնան:

«Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, ու իր անձը մատնեց ատոր համար, որպէսզի Ինք Իր դէմ փառաւոր կանգնեցնէ եկեղեցին, որպէսզի, արատ, խորշոմ, կամ ասոնց նման այլ բաներ չունենայ, որպէսզի սուրբ ու անարատ ըլլայ»: Եփես. Ե. 25-27

«Կատարեալ մարդ ըլլալու Քրիստոսով,Քրիստոսի լման հասակին չափը ունենալ»: Եփես-. Դ. 13

 

 

                      

                         ՓՐԿԻՉԻ ՄԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

                                    Ընթ.-  Ա կոր. Ժե, հռովմ. Դ.25

 

                        Համաշխարհային տագնապալից օրերուն՝ ազգեր, ժողովուրդներ միջազգային յաջորդող համագումարներ կը սարքեն   ժրաջան աշխատանքի լծուած, գտնելու հասարակաց գետին մը, համաձայնութիւն մը՝ իրար հասկնալու, յարգելու, ի խնդիր խաղաղութեան ապահովութեան:

                          Միջազգային գետնի վրայ ազգեր փնտռտուքի մէջ են կարող, տաղանդաւոր, հանճարեղ, առաջնորդներու,  որոնք  կարող ըլլան զիրենք փրկել տնտեսական փլուզումէ, զինուորական տագնապներէ, քաղաքական ձախորդութենէ եւ առաջնորդել երկիրը խաղաղութեան, բարգաւաճման, յառաջացման ուղիին մէջ:

                            Ազգեր ձանձրացած են ձախորդութիւններէ, տագնապներէ , անյաջող ղեկավարներէ:  Միջազգային գետնի վրայ փնտռտուքի մէջ են իմաստուն, հանճարեղ, բացառիկ կարողութիւններով օժտուած ռահվիրայ առաջնորդի մը,  որ կարենայ միջազգային խաղաղութիւն, ապահովութիւն, հանգիստ բերել վրդոված աշխարհի:

                            Ցարդ բոլոր փորձերը անյաջող եղած են ու պիտի ըլլան մինչեւ որ մարդիկ յօժարին եւ ընդունին խաղաղարար Իշխանը , Երկինքն  ու երկիրը ստեղծող ամենակալ Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսը:  Ան է հզօր Աստուածը, խաղաղութեան Իշխանը, յաւիտենականութեան հայրը՝ որ կրնայ խռովարար ազգերը հանդարտեցնել, կոտրած սիրտերը բժշկել եւ աշխարհի լման հանգիստ եւ ակնկալուած խաղաղութիւնը եւ ապահովութիւնը տալ:

                           Փիլիսոփայութիւնը, մշակոյթը, դպրոցը, ուսուցումը, դաստիարակութիւնը չկրցան իրենց վարդապետութիւններով  բարելաւել մարդը, եւ բարձնացնել զայն իր ինկած վիճակէն, յոռի բնութենէն, նկարագրէն:

                            Մտքի զարգացումը թէեւ թեւեր առած կը սլանայ, մինչ ներքին բուն մարդը օրէ օր դէպի անկում, փլուզում, ապականութիւն կ'ընթանայ, առողջ վարդապետութեան չգոյութենէ:  Ժողովուրդներ, ազգեր՝ ապականած մտքով, բարոյականութեամբ դէպի անդունդ կը սուրան: Ի՜նչ ողորմելի, խեղճ տեսարան է այս:  Աչքեր կուրցած, մտքերը փթացած, զգացումները խաթարուած, մարդիկ այսօր դէպի յաւիտենական կորուստը, խաւարը կը փութան:

                              Ո՜հ, ինչ սարսափելի եւ աղիողորմ է տեսնել աւրուած տուներ, ընտանիքներ, տիկիններ, այրեր, մոլորական երիտասարդներ, երիտասարդուհիներ:  Մարմնաւոր ցանկութիւններով արբեցած, կը շրջին փողոցներու եւ այլ վայրերու մէջ թափառական, խմիչքով եւ այլ բաներով գինովցած:

                                Մարդկային բոլոր միջոցները ձախողած, մարդկութիւնը ահ ու սարսափի մատնուած, խաւարամոլոր մթնոլորտի մէջ, Աստուածային միջամտութեան, օգնութեան պէտք ունի:

                               «Աչքերս դէպի լեռները պիտի վերցնեմ,

                                 Ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայ,

                                  Իմ օգնութիւնս Տէրոջմէն է,

                                  Որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեց»: Սաղմ. Ճի.,Ա. 1-2

                        Այս է ճշմարիտ հառաչանքը ու աղաղակը փրկութեան կարօտ սրտերու:

Դո՛ւն, սիրելի բարեկամ, եթէ այս տագնապներէ կ'անցնիս, քեզի է ուղղուած այս փրկութեան կոչը:

 

1.-Ինկած մարդը վերականգնելու համար ախոյեան Փրկիչի մը կարիքը:

                           Մարդկութեան քաշած բոլոր տառապանքներուն ու չարչարանքներուն պատճառը մեր նախահայրերուն յանցանքն ու մեղքն է:Հաւատարիմ ու հնազանդ չըլլալն է Աստուծոյ պատուէրին:  Ըմբոստութեամբ այս բոլոր աղէտը իր բոլոր սերունդին գլխուն փաթթեց:

                       .      Բայց մարդը խաբող, բուն այս փոսին մէջ ձգողը խորամանկ ու չար սատանան է, որուն հնազանդելով մարդ Աստուծմէ հեռացաւ եւ սատանայի, անոր իշխանութեան ու յոռի բնութեան ենթակայ  ու ստրուկը դարձաւ:

                        .     Ո՞վ կրնայ ազատել մարդը այս վախազդու թշնամիին ճիրաններէն: Ինչպէս տեսանք մարդկային բոլոր միջոցները ձախողած են բարելաւելու, վերականգնելու մարդը:

                         .    Ուստի միայն մէկ միջոց կայ մարդուն փրկութեան: Միակը, որ կրնայ պատերազմիլ մեր թշնանիին դէմ եւ խլել մեզ անոր ձեռքէն ու իշխանութենէն:

                         -   Աւաջին մարդը՝ Ադամ,  ձախողեցաւ իր առաքելութեան մէջ եւ պատճառ եղաւ մեր դժբախտութեան:

                              Հետեւաբար մարդկութիւնը պէտք ունի նոր ղեկավարի, առաջնորդի, որ կարող ըլլայ մեզ փրկել եւ վերականգնել:

                               Ուրեմն ո՞վ բաւական է Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնելու , բռնաբարուած օրէնքը՝ մեղքը քաւելու, մարդը արդարացնելու եւ երկրի վրայ խաղաղութիւն, արդարութիւն եւ ապահովութիւնը վերահաստատելու:

                               «Առաջին մարդը երկրէ է ՝ հողեղէն, բայց երկրորդ մարդը Տէր է՝ Երկինքէ»:Ա,Կորնթ., ԺԵ, 47

                                -Մարդկութեան նոր գլուխ, Առաջնորդ ու Փրկիչ ըլլալ՝ պատերազմ հռչակել է թշնամիին:  Առանց յաղթելու թշնամիին՝ Ան չի կրնար մարդկութեան Փրկիչ ու Տէրը ըլլալ:

                               - «Ինչպէ՞ս կրնայ մէկը զօրաւոր մարդու մը տունը մտնել, եւ անոր կարասիները յափշտակել, եթէ առաջ այն զօրաւոր մարդը չկանչէ ու ապա անոր տունը կողոպտէ»: Մատթ., Ժբ., 29

                                    - Ուրեմն այդ զօրաւոր մարդը կապուի, ապա այդ գերիները ազատ արձակուին:Այս զօրաւոր մարդը սատանան է, որ գերի է:

                                    Այս ախոյեան Երկրորդ Մարդը  մարմնացած Աստուած Տէր Յիսուս Քրիստսն է:

                                    «Ո՞վ է այս փառաց Թագաւորը. կարող ու հզօր Տէրը, պատերազմի մէջ հզօր տէրը»: Սաղմ., Իդ., 8

                                    Ադամ Եդեմի գեղեցիկ պարտէզին  առատութեան ու ճոխութեան մէջ փորձուեցաւ եւ ինկաւ:Մինչ Քրիստոս, չոր անապատի մէջ 40 օր անօթի ու ծարաւ՝ յաղթեց սատանայի բոլոր փորձութիւններուն, ու յաղթական Սուրբ Հոգուոյն զօրութիւնով Գալիլիա վերադարձաւ եւ սկսաւ սատանային գործերը քակել, դեւերը հանելու, հիւանդութիւնները բժշկելու եւ արքայութեան աշխարհը քարոզելու:

                                    Չար ոգիները վախի ու սարսափի մատնուած կ'աղաղակէին.« Թող տո՛ւր մեզ, դուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիս, Յիսուս Նազովրեցի:Միթէ՞ մեզ կորսնցնելու եկար»: Մարկ., Ա., 24

                                    Այլ տեղ մը կ'ըսէ.« Յիսուս Որդի Աստուծոյ...ատենէն առաջ մեզ տանջելո՞ւ հոս եկար»: Նաթ., Ը., 29

                                     Քրիստոս Իր յաղթութիւնով ու գործերով փաստեց մարդկութեան նոր գլուխ, Առաջնորդ ըլլալը:

 

                        2.- Ձախողած, մեղաւոր մարդուն արդարացման համար  Քրիստոսի վճարելիք պարտքն ու պատիժը Աստուծոյ ատեանին առջեւ մարդուն արդարացումը.             

                        -Նախ՝ ապաշխարհութիւն առ Աստուած, եւ հաւատք՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի քաջաբար գործին, փրկութեան: (Գրծք., Ի., 21)

                        Մարդ՝ Աստուծոյ կառավարութեան, կամքին, արդարութեան դէմ մեղանչեց:Կրնա՞յ այդ Երկրորդ Մարդը Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնել: Կրնա՞յ նուաճել մեղքը, նուաճել մահը: Կրնա՞յ մարդկութեան մեղքի պատիժը վճարել: Կրնա՞յ  Իր կեանքը մարդկութեան փրկանք տալ, մարդկութեան փրկութեան համար զոհել:

                        «...եւ գիտէք, որ Անիկա Անոր համար յայտնուեցաւ, որ մեր մեղքերը վերցնէ. Ու Իր մէջ մեղք չկայ»: Ա., Յովհ. Գ., 5

                   «Որ մեղք մը չգործեց, ու Իր բերնին մէջ նենգութիւն մը չգտնուեցաւ... որ մեր մեղքերը Իր մարմինովը խաչափայտին վրայ վերցուց, որպէսզի մենք մեղքերէն ազատուինք, ու արդարութեան համար ապրինք»: Ա., Պետ., Բ., 22-24

                    «Անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ, եւ մեր անօրէնութիւններուն համար ծեծուեցաւ.Մեր խաղաղութեան պատիժը Անոր վրայ եղաւ եւ Անոր վէրքերովը  մենք բԺշկուեցանք»: Ես., ԾԳ., 5

                    «Բայց հիմա մէկ անգամ, դարերուն վերջը Իր անձին պատարագովը յայտնուեցաւ, մեղքը մէկդի ձգելու համար»:Եբր., Թ., 26

                    «Բայց ասիկա զոհ մը մատուցանելով մեղքերու համար յաւիտեանս Աստուծոյ աջ կողմը նստաւ»: Եբր. Ժ., 12

                         Իմ եւ քու մեղքերդ են, որոնք Քրիստոս խաչը հանեցին,  չարչարեցին:Յիսուսի կեանքը եւ արիւնը զոհուեցաւ քեզի եւ ինծի համար:Ես եւ դուն պիտի մեռնէինք, Ինք մեռաւ քեզի եւ ինծի համար:

                        Տէր  Յիսուս խաչափայտին վրայ Իր սուրբ արիւնը քեզի համար թափեց փոխանորդաբար, որպէսզի դուն փրկուիս:

                         Չե՞ս ուզեր Յիսուսի գալ ու փրկուիլ:Մինչ փրկութիւնը, մեղքերու թողութիւնը քեզի համար պատրաստուած եւ քու տրամադրութեանդ տակ դրուած է:

                         Աստուած քեզմէ ո՛չ գործ, ո՛չ ալ ուրիշ բան կ'ուզէ, այլ՝ կոտրած ու խոնարհ սրտով հաւատք, խաչին վրայ կատարուած փրկութեան: Եթէ մէկը այս սուղ գնով պատրաստուած փրկութիւնը մերժէ, անոր դատապարտութիւնը անխուսափելի է:

                        «Բորբոքած կրակով վրէժ առնելու անոնցմէ, որոնք  զԱստուած չեն ճանչնար, եւ որոնք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի աւետարանին չեն հնազնդիր, որոնք պիտի պատժուին յաւիետենական սատակումով, Տէրոջը երեսէն ու Անոր զօրութեան փառքէն»: Բ., Թես., Ա., 8-9

                         Որովհետեւ նախատեց զԱստուած եւ Անոր խօսքը բանի տեղ չսեպեց:

                         «Սարսափելի բան է կենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալը»: Եբր., Ժ., 31

                    «Զարհուրելի սպասել մը դատաստանին, ու կրակի բարկութիւն մը կը մնայ, որ պիտի լափէ հակառակորդները»: Եբր., Ժ., 27

                    

                        3.- Մեղքի աւերը ու հետքերը մաքրելու եւ երկրի վրայ արդարութիւնը հաստատելու համար, աստուածային իշխանութեան եւ զօրութեան համաշխարհային սաստիկ բարկութեան պոռթկումը եւ աւերը, նաե անբարիշտներուն ու սատանային եւ անոր հրեշտակներուն յաւիտեան կրակէ ու ծծումբէ լիճին մէջ ձգուիլը:

                         Մարգարէներուն եւ Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են այն բոլոր նեղութիւնները, չարչարանքը, տառապանքը, մահը, երկրին կործանումը եւ աւերը, որ կը սպասէ անոնց, որոնք « ճշմարտութեան սէրը չընդունեցին, որպէսզի փրկուին, անոր համար Աստուած ալ պիտի ղրկէ անոնց ուժով մոլորութիւն մը, որ ստութեան հաւատան, որպէսզի դատապարտուին բոլոր անոնք, որոնք չհաւատացին ճշմարտութեան, այլ՝ անօրէնութեան յօժարեցան»: Բ.,Թես.,Բ., 10-11

                        Երկիրը քանդելու եւ մեղաւորները բնաջնջելու Աստուծոյ սաստիկ բարկութեան յայտնուիլը:

                        «Ահա Տէրոջը օրը կու գայ...Անգթութեամբ, տրտմտութեամբ եւ սաստիկ բարկութեամբ, Որպէսզի երկիրը աւերակ դարձնէ, Ու անոր մեղաւորները անկէ բնաջինջ ընէ...Ու ես պիտի պատժեմ աշխարհը իր չարութեան համար, եւ ամբարիշտները՝ իրենց անօրէնութեան համար»:Ես.,Ժգ., 9-13

                   «Սակայն Տէրոջը օրը գողի պէս պիտի գայ, այն ատեն երկինք սաստիկ շառաչիւնով պիտի անցնի, ու տարերքներ բռնկած պիտի լուծուին, երկիրն ալ, ու ինռ գործեր, որոնք անոր մէջ կը գտնուին, պիտի այրին...երկինք կրակով այրած պիտի լուծուի, ու տարերքները բռնկած պիտի հալին»:Բ., Պետ., Գ.,10,12

                        Յայտնութեան գիրքին մէջ մանրամասնութիւններով  յիշուած է Աստուծոյ բարկութիւնը.

                        Եօթը կնիքով կնքուած գիրքին կնիքներուն բացուիլը:

                                                                                      Յայտ.,Ե.-Է գլուխ

                   Եօթը փողերուն հնչելը:

                                                                                       Յայտ.,Ը.,Թ., ԺԱ.

                    Եօթը սկաւառակներուն աշխարհի վրայ թափուիլը:                                                                                                     Յայտ., ԺԶ.

                   Նեռը եւ սուտ մարգարէն ողջ-ողջ կրակի լիճին մէջ ձգուիլը, եւ սատանային կապուիլը:

                                                                                      Յայտ.,ԺԹ.,20,Ի.,1-3

                        Պետրոս առաքեալ Սուրբ Հոգիով կը յորդորէ.« Ուստի, որովհետեւ այս բոլոր բաները պիտի լուծուին, ձեզի ինչպիսի՞ մարդիկ ըլլալ կը վայելէ սուրբ վարմունքով ու բարեպաշտութեամբ»: Բ., Պետ., Գ.,11

                         Սիրելի, թանկագին հոգի՛, Տէրը քեզ այնքա՜ն սիրեց, որ քեզի համար Իր կեանքը խաչափայտին վրայ զոհեց, որպէսզի դուն փրկուիս:

                        Տէրը այս սքանչելի եւ մեծ փրկութիւնը քեզի համար պատրաստեց, որպէսզի դուն օրհնուած մէկը ըլլաս, վայելես ուրախ, երջանիկ, խաղաղ, հանգիստ եւ ապահով կեանք մը:

                        Ան քեզ անպատմելի եւ փառաւորեալ խնդութեամբ պիտի լեցնէ, եւ մեղքերու թողութեամ վստահութիւնը պիտի տայ:

                        Ան քեզ պիտի ազատէ աղշխարհի ժխորէն եւ աշխարհի վրայ գալիք փորձութիւններէն եւ մեծ նեղութենէն:

                        Ուստի եկո՛ւր եւ ընդունէ՛ Քրիստոսի հրաւէրը.

                        «Եկէ՛ք ինծի բոլոր յոգնած ու բեռնաւորուածներ, եւ ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ»:Նատթ., ԺԱ., 15

                   «Եթէ մէկը ծարաւ է, թող ինծի գայ եւ խմէ»: Յովհ., Է.,37

                   «Ով որ ծարաւ է թող գայ, եւ ով որ կ'ուզէ կենաց ջուրը ձրի առնէ»: Յայտ., ԻԲ.,17

                        Ուստի, դուն չե՞ս ուզեր Յիսուսի գալ եւ հանգչիլ:        

                    

 

 

                   ՁԵԶԻ ՄԵԾ ՈՒՐԱԽՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԻՍ

              

     Երկինքի բարձրութեան մէջ Աստուծոյ փառք, ու երկրի վրայ խաղաղութիւն ու մարդոց մէջ հաճութիւն: Ղուկ-Բ.14

 

    Ի՞նչ է, եւ ո՞վ է այս համաշխարհային ուրախութեան աւետիսը:

     Մարդիկ դարեր կուռքերով, չաստուծներով մոլորեցան, խաբուեցան, յուսահատեցան:

     Ուստի, ի՞նչ է, ո՞վ է այս ցնծութեան, ուրախութեան ատետիսը:

Ա.-  Գաբրիէլ հրեշտակապետը երկնային պատգամով մը կ'այցելէ շնորհընկալ կոյս Մարիամի. «Ողջոյն քեզ, ո՜վ շնորհընկալ կոյս, Տէրը քեզի հետ է. դուն կանանց մէջ օրհնեալ ես»:

     Ի՜նչ գեղեցիկ, քաջալերական պատգամ է ասիկա:

     «Եւ հրեշտակը անոր ըսաւ.- Մի՛ վախնար Մարիամ, վասնզի Աստուծմէ շնորհք գտար. եւ ահա պիտի յղանաս ու Որդի մը պիտի ծնանիս, եւ անոր անունը Յիսուս  փրկիչ դնես: Ան մեծ պիտի ըլլայ, բարձրալոյս Որդին պիտի կոչուի եւ Տէր Աստուած պիտի տայ Անոր իր հօրը Դաւիթի աթոռը....եւ անոր Թագաւորութիւնը վերջ պիտի չունենայ: Եւ Մարիամ ըսաւ հրեշտակին.ի՞նչպէս պիտի ըլլայ այդ բանը, որովհետեւ ես այր մարդ չեմ գիտեր:  Եւ հրեշտակը պատասխան տալով ըսաւ անոր.- Հոգին Սուրբ պիտի գայ քեզի, ու Բարձրալոյս զօրութիւնը քու վրադ հովանի պիտի ըլլայ: Ուստի քեզմէ ծնանելիք սուրբը՝ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի»:  Ղուկ. Ա 32-35

     «Եւ այն տեղը հովիւներ կային դաշտին մէջ կեցած......եւ ահա Տիրոջր հրեշտակը անոնց վրայ իջաւ:Տիրոջը փառքը անոնց բոլորտիքը ծագեցաւ ու խիստ շատ վախցաւ: Եւ հրեշտակը ըսաւ անոնց. Մի՛ վախնաք, վասնզի ահա եւ ձեզի մեծ ուրախութեան աւետիս կու տամ, որ ամբողջ  ժողովուրդին պէտք ըլլայ, վասնզի Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեզի այսօր ծնաւ փրկիչ մը, որ օծեալ Տէր է......եւ իսկոյն հրեշտակին հետ եղաւ երկնային զօրքերու բազմութիւն մը, որոնք Աստուած կ'օրհնէին ու կ'ըսէին. Երկինքի բարձրութեան մէջ Աստուծոյ փառք ու երկրի վրայ խաղաղութիւն, մարդոց մէջ հաճութիւն»: Ղուկ.բ.8-14

 

Բ-.    «Եւ Որդի մը պիտի ծնանի, ու անոր անունը Յիսուս փրկիչ դնես, քանզի Ան իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ»: Մատթ.Ա.20

            «Ահա կոյսը պիտի յղանայ ու Որդի մը պիտի ծնանի եւ Անոր անունը պիտի կոչեն Էմմանուէլ, որ կը թարգմանուի՝ Աստուած մեզի հետ»: Մատթ.,Ա.23

  «Վասնզի իմ աչքերս տեսան քու փրկութիւնդ, որ բոլոր ժողովուրդներուն առջեւ պատրաստեցիր, լոյս մը՝ հեթանոսները լուսաւորելու եւ փառք՝ քու Իսրայէլ ժողովուրդիդ»: Ղուկ.Բ. 30

 «Քու փրկութիւնդ , որ բոլոր ժողովուրդներու առջեւ պատրաստեցիր.քանզի Անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ: Ծագող Արեգակը վերէն մեզի այցելութեան եկաւ, խաւարի եւ մահուան ստուերի մէջ նստողներուն լոյս տալու ու մեր ոտքերը խաղաղութեան ճամբուն մէջ շտկելու»: Ղուկ. Ա. 78-79

Որո՞նք այս ճշմարիտ լոյսը ընդունեցին եւ մեղքերու թողութեան վստահութիւնը ունեցան:Տիրոջը հրեշտակը փառքով հովիւներուն վրայ իջաւ եւ անոնց աւետեց Քրիստոսի ծննդեան վայրը՝ Բեթղեհեմ, իսկ երկնային զօրքերու բազմութիւնը կ'երգէր եւ կը փառաբանէր զԱստուած:Մոգեր արեւելքի մէջ տեսան Քրիստոս թագաւորին ծննդեան աստղը, եւ եկան Անոր երկրպագութիւն ընելու, եւ իրենց գանձերը բանալով ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս նուիրեցին:

Դուն, որ տարիներէ ի վեր Անոր ծննդեան յիշատակը կը տօնես, ի՞նչ տուիր Քրիստոսի: Քու սիրտդ, կեանքդ Քրիստոսի տուի՞ր, որպէսզի զայն մաքրէ, Իր սուրբ արիւնով ու լեցնէ քեզ Իր երկնային օրհնութիւններով, եւ պատրաստէ քեզ Իր փառքին ու Իր փառաւոր գալստեան:

Քրիստոնեայ ընտանիքներ կը հագուեցնեն իրենց երեխաները տօնական գեղեցիկ, վայելուչ զգեստներով, իրենց տուները կը զարդարեն Կաղանդի գեղեցիկ ծառով, փայլփլուն գոյներով, այլազան զարդարանքներով, պզտիկները ուրախացնելու համար, տօնական մթնոլորտ մը ստեղծելու համար:Եկեղեցիներու մէջ պատգամներով, հոգեւոր երգերով կը ճոխացնեն մթնոլորտը եւ կը փառաւորեն Քրիստոսի ծնուոնդը: Նոյնիսկ փողոցները շուկաները կը զարդարեն տօնական մթնոլորտ մը ստեղծելու համար:

Բայց այս բոլորին մէջ կարեւորը քո՛ւ որոշումդ ու դիրքդ է Քրիստոսի հանդէպ:Պիտի յօժարի՞ս քու կեանքդ Քրիստոսի տրամադրութեան տակ դնել եւ քալել այս երկնային սուրբ ճամբով, որ մեր նախահայրերը ընդունեցին եւ յաւերժացուցին:

Երանի՜ թէ դուն ալ անոնցմէ մէկը ըլլաս:

Քրիստոսի ծննդեան բուն նպատակը մեզ ազատելն է մեղքի բնութենէն:

Քրիստոս ի յաւիտենից Աստուած, մարդացաւ քեզի համար, Ինք կրեց մեղքի ամբողջ բաժինը Իր խաչելութեամբ, քեզ փրկելու մեղքի գերութենէն, յաւիտենական դատապարտութենէն, տանջանքէն:

Գրուած է.« Մեր մեղքերը Իր մարմնովը խաչափայտին վրայ վերցուց, որպէսզի մենք մեղքերէն ազատինք եւ արդարութեան համար ապրինք»:Ա.Կեր.Բ.24

«Անգամ մը դարերուն վերջը Իր անձին պատարագովը յայտնուեցաւ, մեղքը մէկդի ձգելու համար»:Եբր. Թ. 26

Քրիստոս քեզի համար յաղթական, սուրբ կեանք մը պատրաստած է, կ'ուզե՞ս ընդառաջել այդ փրկութեան եւ օրհնութիւններուն:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, քեզի, մեզի մեծ աւետիս:

 

 

  

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՓՐԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ

                                    Ընթ.- Փեշ-Բ-6-8

     Քրիստոսի անբացատրելի խորին զոհողութիւնը եւ Անոր անչափելի, անքննելի եւ անսահման սէրը եւ զոհողութիւնը:

-Մարդկութեան խոր անկումը

        Ադամի անկումով, մարդ այնքան ապականեցաւ, այնքան ինկաւ, որ Կայէն իր մէկ հատիկ կրտսեր եղբայրը, որ իրմէ աւելի լաւ զոհ մատուց Աստուծոյ, սիրելու , գուրգուրալու, քաջալերելու փոխարէն, նախանձեցաւ ու սպաննեց զայն:

Օրինակ. Բարեկամի մը երկու պզտիկները:

Երկու աղջիկ ունեցած է , մէկը 3 , միւսը՝ նորածին:Մեծը ձեռքը դանակ կ'ուզէ պզտիկ քոյրը մորթելու եւ աղբանոց նետելու:

     Աստուծոյ խօսքը կը յայտնէ , ու կը բացատրէ մարդկային բնութեան , նկարագրին անկումը ու ներկայ վիճակը:

 1.-    «Որոնց իմացողութիւնը խաւարած է, ու օտարացած են Աստուծոյ կեանքէն:

 2.-    Իրենց մէջ եղած տգիտութեան պատճառաւ իրենց սրտին կուրութեանը համար:

 3.-  Որոնք անզգայ ըլլալով , ինքզինքնին անառակութեան տուին, ամէն կերպ պղծութիւն գործելու ագահութիւնով»: Եփես Դ. 18-19

4.- «Յանցանքներու եւ մեղքերու մէջ մեռած, կը քալէինք այս աշխարհի բռնած ճամբովը. այս օդին իշխանութեանը իշխանին ուզածին պէս, այն ոգիին որ հիմա ապականութեան որդիներուն ներսիդին կը ներգործէ:Որոնց մէջ ատենօք մենք ամէնքս կը պտտէինք մեր մարմնին ցանկութիւններովը, եւ մարմնին ու միտքին ուզածը կը կատարէինք եւ բնութեամբ բարկութեան որդիներ էինք»:          Եփես.Բ.1-3

     Մարդ որքան ուսեալ եւ տաղանդաւոր ըլլայ, բարձր տիտղոսներ իսկ ունենայ, եթէ չխոնարհի՛, չհաւատայ իր կորսուած վիճակին՝ չի կրնար փրկուիլ:

     «Հապա.....անոնց սրտին վրայ ծածկոց մը կը կենայ: Բայց երբ Տէրոջը դառնան, այն ատեն պիտի վերնայ այն ծածկոցը:  Բ կորսթ.Գ. 15-16

 

 

    Քրիստոսի անքննելի սէրը եւ զոհողութիւնը

Օրինակ.Վսեմաշուք թագաւոր մը, թագաւորական զգեստով եւ պալատական հանդերձանքով ու թագով, երբ պատուհանէն տեսնէ հեռու պարտէզի մը մէջ մարդ մը, որ կը պայքարի գազանի մը հետ իր կեանքը փրկելու  համար՝ կ'իջնէ՞ իր գահէն եւ կը փութա՞յ այդ մարդը փրկելու:

 Օրինակ.Թագաւոր մը կիջնէ՞ իր գահէն եւ աղքատ գնջուի մը կարկտած հագուստով կը մտնէ՞ ժողովուրդին մէջ:

       Հոս է Քրիստոսի բերած փրկութեան մեծութիւնը եւ խորութիւնը:Անմերձենալի լոյսի մէջ բնակող Քրիստոս Արարիչը, ձգեց Իր գահն ու փառքը եւ եկաւ այս աղտոտ, չար աշխարհը, մարդկութիւնը փրկելու համար:Ասիկա Քրիստոսի անքննելի, անբացատրելի խոր սէրրը, խոնարհութիւնը եւ զոհողութիւնն է:

        «Որ Աստուծոյ կերպարաններ ունենալով, յափշտակութիւն մը չսեպեց Աստուծոյ հաւասար ըլլալը, այլ անձը ունայնացուց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, եւ կերպարանքովը մարդու պէս գտնուելով, Ինքզինքը խոնարհեցուց, մինչեւ մահուան հնազանդ եղաւ, այն ալ՝ խաչին մահուան: Փիլ. Բ.6-8

Աւելի՛ն, թագաւորական  պալատի մը մէջ ծնելու փոխարէն, ծնաւ պարզ ախոռի մը մէջ:Հոս կը տեսնենք մարդկութեան անկման անբացատրելի խորութիւնը, նուաստութիւնը:Տեղ չէ մնացած Քրիստոսի թագաւորին, որպէսզի Իր գլուխը դնէ:

Մարդ ինչ որ կորսնցուց ատիկա վերաշահելու եկած է:Մարդը իր ինկած տեղէն պիտի բարձրացնէ մինչեւ թագաւորութիւն, իր առաջուան դիրքէն աւելի բարձր դիրքի վրայ:Բայց Ինք պիտի կրէ առաջին մարդուն մեղքին անարգանքը, պատիժը:

«Այն ատեն կուսակալին զինուորները պալատէն ներս առին Յիսուսը եւ բոլոտր զինուորներուն գունդը Անոր վրայ ժողվեցին, եւ զԱնիկա մերկացնելով կարմիր վերարկու մը հագցուցին Անոր:Ու փուշերէ պսակ մը հիւսելիով Անոր գլուխը դրին, ու եղէգ մը Անոր աջ ձեռքին, եւ Անոր առջեւ ծունկի գալով կը ծաղրէին զԱյն, ու կ'ըսէին.Ողջո՛յն քեզ, հրէից թագաւոր:Եւ թքնելով Անոր վրայ եղէգը կ'առնէին ու Անոր գլուխը կը ծեծէին»:Մատթ., Իէ. 28-31, Մարկ.,Ժդ. 65, Մարկ., ԺԵ. ,16-20   

Փուշէ պսակը գլխուն, եղէգ մը իր աջ ձեռքը, կարմիր վերարկու մը հագած:Այս ամբողջութիւնը իր յատուկ նշանակութիւնը ունի:Հոս կը տեսնենք թագաւորական ծաղրանք:

Քրիստոս առաջին մարդու՝ Ադամի եւ անոր սերունդին փոխարէն, թագաւորական ծաղրանք, նախատինք, չարչարանք, թուք, ծեծ, հայհոյանք, անարգանք կը կրէ:Չըսելու համար, որ Քրիստոսի մէջ դո՛ւն եւ ե՛ս այս բոլոր նախատինքները, անարգանքը, ծաղրանքը կը կրենք թշնամիին՝ սատանային կողմէ:

Մենք չենք կրնար մեր սահմանափակ մտքով հասկնալ ու ըմբռնել Քրիստոսի, մեզի համար Իր զոհողութեան, սիրոյն խորութիւնն ու մեծութիւնը:Մենք ապշած կը մնանք Քրիստոսի մեզ ազատագրելու այս անբացատրելի սիրոյն, խոնարհութեան ու նուիրման առջեւ:

Գեթսեմանիի աղօթքը եւ յաղթութիւն չարին

                                                                                   

Ուոթըրլուէն, Սթալինկրատէն աւելի յուժկու եւ զօրաւոր՝ մէկ կողմը սատանային բանակն է, միւս կողմը՝ խաչեալ Քրիստոս:

-Սատանային վերջին փորձը

«Խաչը հանէ՛, խաչը հանէ՛»  աղաղակը դիւային մղումով, այժմ քահանապետներուն եւ ամբոխին կողմէ այլազան նախատական խօաքերով: Մինչ օդին մէջ, Քրիստոսի խաչին շուրջ, դիւային բանակներ:

     Քրիստոս սիրոյ, ներող հոգիով կ'ըսէ. «Ո՜վ մեղաւոր, ես քեզ սիրելուս համար այս բոլոր չարչարանքները եւ մահը յանձն կ՝առնեմ, որպէսզի դուն փրկուիս:Սիրոյ առջեւ սատանայի բանակը չկրնար դիմանալ, կը փախչի:Որ մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ, եւ մեր անօրէնութիւններուն համար ծեծուեցաւ. Մեր խաղաղութեան պատիժը Անոր վրայ եղաւ, եւ Անոր վէնքերովը մենք բժշկուեցանք»: Ես. Ծգ. 5

                                                            

«Ամէնս ոչխարներուն պէս մոլորեցանք, ամէն մէկս իր ճամբան դարձաւ, եւ Տէրը մեր ամէնուն անօրէնութիւնը Անոր վրայ դրաւ»: Ես. Ծգ. 6

                                                                         

«Որ Իր մարմինին օրերը սաստիկ գոչումով ու արցունքով աղօթէ եւ աղաչանք մատուց Անոր որ կարող էր Զինք մահուընէ ազատել, ու լսուեցաւ իր բարեպաշտութեանը պատճառաւ »:  Եբր. Ե . 7

«Բայց հիմա մէկ անգամ դարերուն վերջը Իր անձին պատարագովը յայտնուեցաւ մեղքը մէկդի ձգելու համար»:Եբր., Թ., 26

«Բայց Անիկա մէկ զոհ մատուցանելով մեղքերու համար, մշտնջենաւորապէս Աստուծոյ, աջ կողմը նստէ»: Եբր. Ժ. 12

«Որ մեր յանցանքներուն համար մատնուեցաւ եւ մեզ արդարացնելու համար յարութիւն առաւ»: Հռովմ. Դ. 25

                                                      

«Ու հրամաններով եղած մեզի հակառակ եղող ձեռագիրը որ մեզի դէմ  էր ջնջեց, զանիկա մէջտեղէն վերցուց ու խաչափայտին վրայ գամեց»: Կող.Բ.14

                                                                        

«Իշխանութիւնները ու պետութիւնները մերկացուց եւ յայտնապէս խայտառակեց, յաղթելով անոնց  Իր անձով, խաչով»: Կող., Բ., 15

Երբ Քրիստոս ըսաւ., ամէն բան կատարուեցաւ թշնամիին հրաման տուաւ որ իր բանակովը դժոխք երթայ:

«Իր մահովը փճացնէ զանիկա որ մահուան իշխանութիւն  ունէր, այսինքն սատանատ»:    Եբր. Բ. 14

 «Երկինք գացած Աստուծոյ աջ կողմն է, հրեշտակներուն ու իշխանութիւններուն եւ զօրութիւններուն Իրեն հնազանդելովը»:

Քրիստոս փրկութեան, մեղքերու թողութեան այս մեծ գործը վերջացուց:

Ան սուղ գին վճարեց քու փրկութեանդ համար:

Ան փոխանորդաբար մեր տեղը, ինք պատժուեցաւ, չարչարուեցաւ:

Ան իր անգին արիւնը թափեց քու փրկութեանդ համար:

Քրիստոսի անքննելի սէրը կը հրաւիրէ քեզ այս ձրի փրկութեան:

Որոն՞ք կ'ուզեն մեղքերու թողութեան այս ձրի պարգեւը վայելել:

Որո՞նք կ՛ուզեն յաւիտենական կեանքի պարգեւը ընդունիլ:

Որո՞նք կ'ուզեն յաղթական կեանք մը ապրիլ այս աշխարհի մէջ մեղքի եւ անոր փորձութիւններուն դէմ:

Որո՞նք կ'ուզեն խաղաղ , երջանիկ եւ յաղթական կեանք մը ապրիլ Քրիստոսով:

                                                               

 

                                                                                   

 

4936