Blog

  • ՀՈԳԵՒՈՐ ԾԱՂԿԱՍՏԱՆ

       ՆԱԽԱԲԱՆ            Աստուծոյ խօսքը լսեցի ուրիշ եկեղեցուոյ մը մէջ: Տեսայ փոխուած կեանքեր, կրկին ծնած անձեր: Երբ ուրիշ օր մը այդ եկեղեցուոյ քովէն կ'անցնէի, յանկարծ լսեցի ուժգին ձայն մը, որ ինծի ըսաւ.«Դո՛ւն մեղաւոր ես»:Իսկոյն զգացի եւ...