• ՀՈԳԵՒՈՐ ԾԱՂԿԱՍՏԱՆ

       ՆԱԽԱԲԱՆ               Աստուծոյ խօսքը լսեցի ուրիշ եկեղեցուոյ մը մէջ: Տեսայ փոխուած կեանքեր, կրկին ծնած անձեր:    Երբ ուրիշ օր մը այդ եկեղեցուոյ քովէն կ'անցնէի, յանկարծ լսեցի ուժգին ձայն մը, որ ինծի ըսաւ.«Դո՛ւն մեղաւոր ես»:Իսկոյն զգացի եւ տեսայ ամբողջ էութեանս մէջ, իմ մեղաւոր եւ կորսուած վիճակս:Ասիկա Սուրբ Հոգուոյն ձայնն էր, որ զիս կ'արթնցնէր եւ կը զգուշացնէր:                Չուշացայ մեր տան սենեակը մտնելու:Ծնրադիր, խոնա...
arrow_drop_up