AEBCG

0 Subscribers
73 Shares
490 Media views
0 Likes

Trending

«Որպէսզի Չմոռնանք» 47:48

«Որպէսզի Չմոռնանք»

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան. Vorbeszi Chmornank by Rev. Dikran Shanlian of Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale. http://aebcglendale.org/

«Ո՞վ է Քրիստոնեան» 05:54

«Ո՞վ է Քրիստոնեան»

Հայերէն Հոգեւոր Խորհրդածութիւն. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան. Ov E Krisdonyan by Rev. Dikran Shanlian of Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale. http://aebcglendale.org/

Videos (73) Play all

«Որպէսզի Չմոռնանք» 47:48

«Որպէսզի Չմոռնանք»

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

«Ո՞վ է Քրիստոնեան» 05:54

«Ո՞վ է Քրիստոնեան»

Հայերէն Հոգեւոր Խորհրդածութիւն. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շան

«Առաջ Խնդրեցէք Աստուծոյ Թագաւորութիւնը» 05:45

«Առաջ Խնդրեցէք Աստուծոյ Թագաւորութիւնը»

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

«Գիրը Թէ Հոգին» 28:26

«Գիրը Թէ Հոգին»

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

Կարք Մը Վերջին Դէպքեր 29:49

Կարք Մը Վերջին Դէպքեր

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

«Երեք Կենսական Իրողութիւններ» Բ. Թես. 1:6-12 21:36

«Երեք Կենսական Իրողութիւններ» Բ. Թես. 1:6-12

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.


arrow_drop_up