AEBCB

0 Subscribers
355 Shares
120.8k Media views
0 Likes

Trending

Այո Գիտեմ 03:16

Այո Գիտեմ

ձայն : Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան դաշնակահար : Արուս քոյր Փաշկեան Հայ Աւետ. Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան Armenian Evangelical Brotherhood Church of Beirut, Lebanon.

Իմ Աղօթքս - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան 02:46

Իմ Աղօթքս - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան

Երգ թիւ 597 , Էլմաճեան գիրք ձայն : Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան դաշնակահար : Ալիս քոյր Գազանճեան ջուդակահար : Գէորք եղբ. Արզումանեան Հայ Աւետ. Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան Armenian Evangelical Brotherhood Church of Beirut, Lebanon.

Videos (355) Play all

Աստուծոյ ընտրեալները 35:01

Աստուծոյ ընտրեալները

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Pastor Bedros Hama

Օրինակելի եկեղեցին [1] 24:52

Օրինակելի եկեղեցին [1]

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The exemplary Chur

Օրինակելի եկեղեցին [2] 33:01

Օրինակելի եկեղեցին [2]

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The exemplary Chur

Օրհնութեանց ժառանգորդներ 23:23

Օրհնութեանց ժառանգորդներ

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Heirs of blessings

Օրինակելի եկեղեցին 24:52

Օրինակելի եկեղեցին

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The exemplary Chur

Հոգեւոր կեանքի չափանիշը 28:47

Հոգեւոր կեանքի չափանիշը

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The criterion of s


arrow_drop_up