AEBCB

0 Subscribers
370 Shares
122.6k Media views
0 Likes

Trending

Տեսնել Յիսուսը, հետեւիլ Յիսուսի 37:12

Տեսնել Յիսուսը, հետեւիլ Յիսուսի

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Seeing Jesus, following Jesus - Desnel Hisuse, Hedevil Hisusi . Dr Ropovt D Chorbajian - February 22, 2015. Armenian Evangelical Brotherhood Church of Beirut, Lebanon.

Ապահով չորս խարիսխներ 32:26

Ապահով չորս խարիսխներ

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Four safe anchors - Abahov Chors Khariskhner . Kaspar Karaguezian - Februaray 28, 2016. Armenian Evangelical Brotherhood Church of Beirut, Lebanon.

Videos (370) Play all

Զգուշանալ Սատանայէն 48:54

Զգուշանալ Սատանայէն

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Beware of the Devi

 Ծառայութիւն Քրիստոսով 34:59

Ծառայութիւն Քրիստոսով

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Serving by Christ

Քաղէբի կեանքէն օրինակներ 39:41

Քաղէբի կեանքէն օրինակներ

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Examples from Cale

 Ի՞նչպէս աճիլ Քրիստոսի մէջ 25:23

Ի՞նչպէս աճիլ Քրիստոսի մէջ

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . How to grow in Chr

Վերստին ծնունդ 34:39

Վերստին ծնունդ

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Born again - Ver

Եկէ՛ք 39:07

Եկէ՛ք

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Come! - Yegek .


arrow_drop_up