ABBCP

0 Subscribers
532 Shares
89k Media views
1 Likes

Trending

Թուրքը Ի՞նչ Ունի - Ալիք Պահատուրեան 03:34

Թուրքը Ի՞նչ Ունի - Ալիք Պահատուրեան

Հայերէն Հոգեվոր Բանաստեղծութիւն, Ծագ Յակոբեան. Turke Inch Uni - Alik Bahadourian.

Վասն զի Ամէնքը Մեղք Գործեցին Եւ Աստուծոյ Փառքէն Պակսած Են 40:43

Վասն զի Ամէնքը Մեղք Գործեցին Եւ Աստուծոյ Փառքէն Պակսած Են

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Amenke Meghk Kordzetsin Yev Asdudzo Parken Bagsadz Yen - Dr Ropovt D Chorbajian. For All Have Sinned and Come Short of the Glory of God.

Videos (512) Play all

Հիւանդութեան Դարմանը 1:17:50

Հիւանդութեան Դարմանը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա, Քարոզիչ` Գ

Մեղքերու Թողութիւն 52:52

Մեղքերու Թողութիւն

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Meghkeru

 «Անձդ ազատելու համար փախի՛ր» 1:15:55

«Անձդ ազատելու համար փախի՛ր»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Antst Az

Գաղջ Հաւատացեալներ 1:01:22

Գաղջ Հաւատացեալներ

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա, Քարոզիչ` Ս

 Եղիա, Աստուծոյ Մարգարէն 32:54

Եղիա, Աստուծոյ Մարգարէն

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Yeghya A

«Աստուծոյ շնորհքը կեանքիս մէջ» 1:07:52

«Աստուծոյ շնորհքը կեանքիս մէջ»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Asdudzo


Songs (20) Play all


arrow_drop_up