ABBCNJ

2 Subscribers
833 Shares
747.7k Media views
18 Likes

Trending

Թշնամին Գիտէ Երբ Կը քնանաս 46:58

Թշնամին Գիտէ Երբ Կը քնանաս

Հայերէն Հոգեւոր Քարոզ, Ներսէս Եղբ Ռաստկէլենեան. Armenian Sermon. Tshnamin Kide Yerp Ge Knanas - Br Nerses Rastguelenian - 4/29/2018. The Enemy Knows When You Are Sleeping, Matthew 13:24-43. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ, Sunday Worship Service Sermon. www.abbcnj.org

Յոբ: Աստուած Զիս Կը Վախցնէ 18:36

Յոբ: Աստուած Զիս Կը Վախցնէ

Հայերէն Սուրբ Գիրքի Սերտողութիւն. Յոբ: Աստուած Զիս Կը Վախցնէ - Գիրք Յոբայ 23:12-17: Ներսէս Եղբ Ռաստկէլենեան. Armenian Bible Study - The Book Of Job, God Is Frightening Me. Nerses Rastguelenian - 4/15/2015. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ. www.abbcnj.org

Videos (833) Play all

Ովսաննաէն... Խաչը Հանէ 27:59

Ովսաննաէն... Խաչը Հանէ

Ծաղկազարդի Պատգամ. From Hosanna to Crucify Him - by Nerses Rastguelenian - 4/14/2019.

Ի՞նչպէս Աստուած Կը Խօսի Իր Ժողովուրդին Հետ 26:13

Ի՞նչպէս Աստուած Կը Խօսի Իր Ժողովուրդին Հետ

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ

Աստուած Կը Խօսի Մեզի 30:35

Աստուած Կը Խօսի Մեզի

Աստուած Կը Խօսի Մեզի. God Speaks To Us, Armenian Sermon - by Nerses Rastguelenian - 4

Ինչպէ՞ս Կրնանք Սիրել զԱստուած 20:03

Ինչպէ՞ս Կրնանք Սիրել զԱստուած

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ

Աստուած Քեզ Կը Սիրէ 46:47

Աստուած Քեզ Կը Սիրէ

Աստուած Քեզ Կը Սիրէ. God Loves You, Armenian Sermon - by Nerses Rastguelenian - 3/31/

Ինչպէ՞ս Հասկնալ Աստուծոյ Կամքը 20:51

Ինչպէ՞ս Հասկնալ Աստուծոյ Կամքը

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ


arrow_drop_up