ABBCNJ

2 Subscribers
813 Shares
739.3k Media views
18 Likes

Trending

Յիսուսի Անունները 03:40

Յիսուսի Անունները

Աստուածաշունչի Ընթերցում, Եսայի 9:6 - Սեդրակ Խոշաֆեան. Scripture Reading, Names of Jesus by Setrag Khoshafian. Music composed by Rev. Nerses Balabanian. abbcnj.org

Յոբ: Աստուծոյ Սուրբ Սէրը 28:44

Յոբ: Աստուծոյ Սուրբ Սէրը

Հայերէն Սուրբ Գիրքի Սերտողութիւն. Յոբ: Աստուծոյ Սուրբ Սէրը - Գիրք Յոբայ 8: Ներսէս Եղբ Ռաստկէլենեան. Armenian Bible Study - The Book Of Job, God's Holy Love. Nerses Rastguelenian - 10/29/2014. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ. www.abbcnj.org

Videos (813) Play all

Ի՞նչ Կայ Նոր, Նոր Տարուան Մէջ 50:47

Ի՞նչ Կայ Նոր, Նոր Տարուան Մէջ

Ի՞նչ Կայ Նոր, Նոր Տարուան Մէջ. Ուրեմն եթէ մէկը Քրիստոսի մէջ է, ան նոր արարած մըն է. ն

Յիսուսի Անունները 03:40

Յիսուսի Անունները

Աստուածաշունչի Ընթերցում, Եսայի 9:6 - Սեդրակ Խոշաֆեան. Scripture Reading, Names of Je

Ինչո՞ւ Միշտ Դրամի Նեղութիւն Ունինք 19:28

Ինչո՞ւ Միշտ Դրամի Նեղութիւն Ունինք

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ

Ինչպէ՞ս Կրնամ Յաղթութիւն Տանիլ Անմաքուր Խորհուրդնէրու Վրայ 3 22:14

Ինչպէ՞ս Կրնամ Յաղթութիւն Տանիլ Անմաքուր Խորհուրդնէրու Վրայ 3

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ

Մեր Սքանչելի Խորհրդակիցը 37:35

Մեր Սքանչելի Խորհրդակիցը

Մեր Սքանչելի Խորհրդակիցը. Վասն զի մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի որդի մը տրուեցաւ եւ իշխան

Ինչպէ՞ս Կրնամ Յաղթութիւն Տանիլ Անմաքուր Խորհուրդնէրու Վրայ 2 18:49

Ինչպէ՞ս Կրնամ Յաղթութիւն Տանիլ Անմաքուր Խորհուրդնէրու Վրայ 2

Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործ


arrow_drop_up