«Մեր Պատկանելիութիւնն ու Առաքելութիւնը» Յովնաննու 1:7-12

arrow_drop_up